හඳුන්වාදීම

ක්ලාක්ස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙනසිහි මොන්ට්ගොමරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය නැෂ්විල්, මෙම්ෆිස්, නොක්ස්විල් සහ චැටනූගා වලට පිටුපසින් ප්‍රාන්තයේ පස්වන විශාලතම නගරය වේ. 132,929 සංගණනයේදී නගරයේ ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර 156,794 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි