හඳුන්වාදීම

Ciudad Juárez යනු මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ Chihuahua හි වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. නගරය සාමාන්‍යයෙන් ජුවෙරෙස් ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය 1888 වන තෙක් එල් පැසෝ ඩෙල් නොර්ටේ (උතුරේ ගමන් මාර්ගය) ලෙස හැඳින්විණි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක