හඳුන්වාදීම

සින්සිනාටි යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන නගරයක් වන අතර එය හැමිල්ටන් ප්‍රාන්තයේ රජයේ ආසනයයි. 1788 දී පිහිටුවන ලද මෙම නගරය පිහිටා ඇත්තේ ලිකින් සහ ඔහියෝ ගංගා එක්රැස්වීමේ උතුරු පැත්තේ ය. එහි දෙවන ස්ථානය කෙන්ටකි සමඟ රාජ්‍ය රේඛාව සලකුණු කරයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි