හඳුන්වාදීම

චිම්බෝට් යනු පේරු හි ඇන්කාෂ් කලාපයේ විශාලතම නගරය වන අතර සැන්ටා පළාතේ සහ චිම්බෝට් දිස්ත්‍රික්කයේ අගනුවර වේ.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක