හඳුන්වාදීම

චිලීන් යනු චිලියේ ඩිගුයිලන් පළාතේ යූබල් කලාපයේ අගනගරය වන අතර එය රටේ අගනුවර වන සන්තියාගෝ සිට කි.මී. 400 ක් (සැතපුම් 249) දකුණින් රටේ භූගෝලීය මධ්‍යස්ථානය අසල පිහිටා ඇත.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක