හඳුන්වාදීම

චිහුවාආ නගරය මෙක්සිකානු ප්‍රාන්තයේ චිහුවාආ ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. 2017 වන විට චිහුවාආ නගරයේ ජනගහනය 878,062 කි. අගනගරයේ ජනගහනය 1,036,806 කි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක