හඳුන්වාදීම

චික්ලෙයෝ යනු උතුරු පේරු හි ලැම්බයෙක් කලාපයේ ප්‍රධාන නගරයයි. එය පැසිෆික් වෙරළ තීරයේ සිට කිලෝමීටර් 13 ක් සහ රටේ අගනුවර වන ලීමා සිට කිලෝමීටර් 770 ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක