හඳුන්වාදීම

චෙසපීක් යනු වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 222,209; 2018 දී ජනගහනය 242,634 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර එය වර්ජිනියාවේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි