හඳුන්වාදීම

චෙංඩු යනු චීන පළාතේ සිචුවාන් අගනුවර ලෙස සේවය කරන උප පළාත් නගරයකි.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක