හඳුන්වාදීම

චෞටෝකා යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් හි චෞටෝකා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර සහ විල් නිවාඩු නිකේතනයකි. 4,464 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි