හඳුන්වාදීම

චැටනූගා යනු ජෝර්ජියාවට මායිම්ව පිහිටි ටෙනසි ​​ගඟ දිගේ ටෙනසිහි හැමිල්ටන් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. 180,557 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 ක් වන අතර එය නොක්ස්විල් සමඟ ටෙනසිහි සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර නැගෙනහිර ටෙනසිහි ප්‍රධාන නගර දෙකෙන් එකකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි