හඳුන්වාදීම

චැතම්-කෙන්ට් යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝ හි පිහිටි තනි ස්ථර මහ නගර සභාවකි. බොහෝ දුරට ග්‍රාමීය, එහි ජනගහන මධ්‍යස්ථාන වන්නේ චැතම්, වොලස්බර්ග්, ටිල්බරි, බ්ලෙන්හයිම්, රිජ්ටවුන්, වීට්ලි සහ ඩ්‍රෙස්ඩන් ය.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක