හඳුන්වාදීම

චාලට්ස්විල්, වාචිකව C'ville ලෙස හැඳින්වෙන අතර නිල වශයෙන් චාලට්ස්විල් නගරය ලෙස නම් කරන ලද මෙය වර්ජිනියා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්වාධීන නගරයකි. එය නගරය වටා ඇති ඇල්බමර්ලේ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර, ඒ දෙක වෙනම නීතිමය ආයතන වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි