හඳුන්වාදීම

චාලට් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. පීඩ්මොන්ට් හි පිහිටා ඇති එය මෙක්ලන්බර්ග් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2018 දී එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් ජනගහනය 872,498 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 16 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය. මෙම නගරය චාලට් අගනගරයේ සංස්කෘතික, ආර්ථික හා ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය වන අතර එහි ජනගහනය එක්සත් ජනපදයේ 23 වන ස්ථානයේ සිටින අතර 2,569,213 දී ජනගහනය 2018 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි