හඳුන්වාදීම

චාල්රෝයි යනු බෙල්ජියමේ හයිනාට් පළාතේ පිහිටි වොලෝනියාවේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. 1 ජනවාරි 2008 වන විට චාලරෝයි හි මුළු ජනගහනය 201,593 ක් විය. 1,462 ජනවාරි 564 වන විට 522,522 ක ජනගහනයක් සහිත වර්ග කිලෝමීටර් 1 (වර්ග සැතපුම් 2008) ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශය බ්‍රසල්ස්, ඇන්ට්වර්ප්, ලීජ්, සහ ගෙන්ට්.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක