හඳුන්වාදීම

චන්දිගාර් යනු අසල්වැසි පන්ජාබ් සහ හර්යානා ප්‍රාන්ත දෙකේ අගනුවර ලෙස සේවය කරන ඉන්දියාවේ නගරයක්, දිස්ත්‍රික්කයක් සහ යුනියන් ප්‍රදේශයකි. නගරය අද්විතීය වන්නේ එය ප්‍රාන්ත දෙකෙන් එකක කොටසක් නොවන නමුත් සෘජුවම පාලනය කරනු ලබන්නේ රටේ එවැනි ප්‍රදේශ පාලනය කරන මධ්‍යම රජය විසිනි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක