හඳුන්වාදීම

České Budějovice යනු චෙක් ජනරජයේ ව්‍යවස්ථාපිත නගරයකි. එය දකුණු බොහීමියානු කලාපයේ විශාලතම නගරය මෙන්ම එහි දේශපාලන හා වාණිජ අගනුවර වන අතර, රෝමානු කතෝලික රදගුරු පදවිය වන ඔස්කේ බුඩොජොවිස්, දකුණු බොහීමියා විශ්ව විද්‍යාලය සහ විද්‍යා ඇකඩමිය ද වේ.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක