හඳුන්වාදීම

සෙබු යනු මධ්‍යම විසාස් (VII කලාපය) කලාපයේ පිහිටා ඇති පිලිපීනයේ පළාතක් වන අතර එය ප්‍රධාන දිවයිනකින් සහ අවට දූපත් හා දූපත් 167 කින් සමන්විත වේ.

  • මුදල් PH බර
  • භාෂාව පිලිපීන, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක