හඳුන්වාදීම

කැට්ස්කිල් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් යෝර්ක් හි ග්‍රීන් කවුන්ටි හි පිහිටි ගමකි. 4,081 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය 4,392 සංගණනයේදී 2000 ක් විය. මෙම ගම්මානය කැට්ස්කිල් නගරයේ ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇත. කැට්ස්කිල් යනු ග්‍රීන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි