හඳුන්වාදීම

කැස්පර් යනු එක්සත් ජනපදයේ වයොමිං හි නට්රෝනා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. කැස්පර් යනු 2010 ජන සංගණනයට අනුව 55,316 ක ජනගහනයක් සහිත ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි