හඳුන්වාදීම

කැසබ්ලැන්කා යනු මොරොක්කෝවේ විශාලතම නගරයයි. අත්ලාන්තික් සාගරයට මායිම්ව මොරොක්කෝවේ මධ්‍යම-බටහිර කොටසේ පිහිටා ඇති මෙය මාග්‍රෙබ් කලාපයේ විශාලතම නගරය වන අතර අරාබි ලෝකයේ අටවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් මොරොක්කෝ ඩිරාම්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක