හඳුන්වාදීම

කාල්ස්බෑඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝවේ එඩී කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. 2010 සංගණනයට අනුව නගර ජනගහනය 26,138 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි