හඳුන්වාදීම

කේප් ටවුන් යනු ජොහැන්නස්බර්ග්ට පසුව දකුණු අප්‍රිකාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක අගනුවර ද වේ. බටහිර කේප් පළාතේ විශාලතම නගරය වන මෙය මව් නගරය ලෙස නම් කර ඇති අතර එය කේප් ටවුන් නගරයේ අගනගරයේ කොටසක් වේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ පාර්ලිමේන්තුව කේප් ටවුන් හි වාඩි වී සිටී.

  • මුදල් දකුණු අප්‍රිකානු සසම්භාවී
  • භාෂාව අප්‍රිකානු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක