හඳුන්වාදීම

කැන්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ස්ටාර්ක් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. එය ක්ලීව්ලන්ඩ් සිට දකුණට සැතපුම් 60 ක් (කි.මී. 97) සහ ඊසානදිග ඔහියෝහි ඇක්‍රොන් සිට සැතපුම් 20 ක් (කි.මී. 32) දකුණින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි