හඳුන්වාදීම

කෝන් තෝ යනු වියට්නාමයේ සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර මෙකොං ඩෙල්ටාවේ විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් වියට්නාම ඩොං
  • භාෂාව හින්දි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක