හඳුන්වාදීම

කේම්බ්‍රිජ් යනු විශ්ව විද්‍යාල නගරයක් වන අතර එංගලන්තයේ කේම්බ්‍රිජ්ෂයර් ප්‍රාන්තයේ ලන්ඩන් නගරයට උතුරින් සැතපුම් 50 ක් (කි.මී.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක