හඳුන්වාදීම

සන්තියාගෝ ද කැලි යනු වැල් ඩෙල් කොකා දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර වන අතර නිරිතදිග කොලොම්බියාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර 2,227,642 සංගණනයට අනුව පදිංචිකරුවන් 2018 ක් සිටී.