හඳුන්වාදීම

කේන්ස් 1876 දී ආරම්භ කරන ලද අතර 1875 සිට 1877 දක්වා ක්වීන්ස්ලන්තයේ ආණ්ඩුකාර ශ්‍රීමත් විලියම් වෙලින්ටන් කේන්ස්ගේ නමින් එය නම් කරන ලදී. පසුකාලීනව එය වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලින් සහ ආතර්ටන් ටේබල්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයෙන් උක්, රත්‍රන් සහ වෙනත් ලෝහ, ඛනිජ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා දුම්රිය හා ප්‍රධාන වරායක් බවට වර්ධනය විය.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි