හඳුන්වාදීම

කැඩිස් යනු නිරිතදිග ස්පා .් in යේ නගරයක් සහ වරායකි. එය කැඩිස් පළාතේ අගනුවර වන අතර එය ඇන්ඩලූසියාවේ ස්වාධීන ප්‍රජාව වන අටෙන් එකකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක