හඳුන්වාදීම

බුටේ යනු එක්සත් ජනපදයේ මොන්ටානා හි රිදී දුනු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 1977 දී, නගර සහ ප්‍රාන්ත රජයන් බට්-රිදී දුන්නෙහි එකම ආයතනය පිහිටුවීමට ඒකාබද්ධ විය. නගරය වර්ග සැතපුම් 718 (කි.මී. 1,860) ක් වන අතර 2 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 2010 ක් වන අතර එය මොන්ටානාහි පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත්වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි