හඳුන්වාදීම

මිලියන 3.5 කට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන බුසාන්, කලින් පූසාන් ලෙස රෝමානුකරණය කර ඇති අතර දැන් නිල වශයෙන් බුසාන් මෙට්‍රොපොලිටන් නගරය වේ. සෝල්ට පසු දකුණු කොරියාවේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත දෙවන නගරය වේ.

  • මුදල් කේ.ආර්
  • භාෂාව කොරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක