හඳුන්වාදීම

බර්ලින්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ වර්මොන්ට් ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර චිට්ටෙන්ඩන් ප්‍රාන්තයේ ආසනයයි. එය කැනඩාව-එක්සත් ජනපද දේශ සීමාවට සැතපුම් 45 ක් (කි.මී. 72) දකුණින් සහ මොන්ට්‍රියෙල් සිට සැතපුම් 94 ක් (කි.මී. 151 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 42,417 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි