හඳුන්වාදීම

බෆලෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර බටහිර නිව්යෝර්ක්හි විශාලතම නගරය වේ. 2018 සංගණන ඇස්තමේන්තු අනුව ජනගහනය 256,322 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි