හඳුන්වාදීම

බුඩාපෙස්ට් යනු හංගේරියාවේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර නගර සීමාව තුළ ජනගහනය අනුව යුරෝපීය සංගමයේ නවවන විශාලතම නගරය වේ. වර්ග කිලෝමීටර් 1,752,286 (වර්ග සැතපුම් 525) ක භූමි ප්‍රමාණයකට වඩා 203 ක ජනගහනයක් නගරයේ ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

  • මුදල් හංගේරියානු forint
  • භාෂාව හංගේරියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක