හඳුන්වාදීම

බුකාරාමංග යනු කොලොම්බියාවේ සැන්ටැන්ඩර් දෙපාර්තමේන්තුවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. බුකාරාමංග කොලොම්බියාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් පස්වන විශාලතම ආර්ථිකය ද, කොලොම්බියාවේ ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ද, අඩුම විරැකියා අනුපාතය ද ඇති අතර රටේ නවවන විශාලතම ජනගහනය 581,130 කි.