හඳුන්වාදීම

බ්රසල්ස් යනු බෙල්ජියමේ අගනුවර වන බ්රසල්ස් නගරය ද ඇතුළුව නගර සභා 19 කින් සමන්විත බෙල්ජියමේ කලාපයකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක