හඳුන්වාදීම

බ්‍රවුන්ස්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ කැමරන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය දකුණු ටෙක්සාස් හි බටහිර ගල්ෆ් වෙරළ තීරයේ මෙක්සිකෝවේ මැටමොරොස් මායිමට යාබදව පිහිටා ඇත. නගරය වර්ග සැතපුම් 81.528 (කි.මී. 211.157) ක් වන අතර 2 වන විට එහි ජනගහනය 183,392 කි. එය එක්සත් ජනපදයේ 2018 වන විශාලතම නගරය වන අතර ටෙක්සාස් හි 131 වන විශාලතම නගරය වේ. එය බ්‍රවුන්ස්විල්-මැටමොරොස් සමුළුවේ කොටසකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි