හඳුන්වාදීම

බෘක්ලින් යනු නිව්යෝර්ක් නගරයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇති කිංග්ස් කවුන්ටි සමඟ සමපාත වේ. එය ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වන අතර, එක්සත් ජනපදයේ දෙවන වැඩිම ජනාකීර්ණ රට වන අතර, නිව්යෝර්ක් නගරයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර, 2,559,903 දී එහි පදිංචිකරුවන් 2019 ක් සිටින බවට ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි