හඳුන්වාදීම

බ්‍රොක්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ මැසචුසෙට්ස් හි ප්ලිමුත් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි; 95,777 වන විට ජනගහනය 2019 කි. ප්ලයිමූත් සමඟ බ්‍රොක්ටන් ප්ලයිමූත් ප්‍රාන්තයේ ආසන වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි