හඳුන්වාදීම

බර්නෝ යනු චෙකියාවේ දකුණු මොරවියන් කලාපයේ පිහිටි නගරයකි. ස්විටාවා සහ ස්ව්‍රට්කා ගංගා එක්රැස් වන බ්‍රැනෝහි 400,000 ක් පමණ වැසියන් සිටින අතර එය අගනුවර වන ප්‍රාග් වලට පසුව චෙක් ජනරජයේ දෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් චෙක් කොරුණ
  • භාෂාව චෙක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක