හඳුන්වාදීම

බ්‍රිස්ටල් යනු 463,400 ක ජනගහනයක් සහිත නිරිතදිග එංගලන්තයේ නගරයක් සහ ප්‍රාන්තයකි. පුළුල් දිස්ත්‍රික්කය එංගලන්තයේ 10 වන විශාලතම ජනගහනයයි. 724,000 ක නාගරික ජනගහනය එක්සත් රාජධානියේ 8 වන විශාලතම වේ. නගරය උතුරින් ග්ලූස්ටර්ෂයර් සහ දකුණින් සමර්සෙට් අතර පිහිටා ඇත. සවුත් වේල්ස් පිහිටා තිබෙන්නේ සෙවර්න් මෝය හරහා ය.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක