හඳුන්වාදීම

බ්‍රයිටන් යනු නැගෙනහිර සසෙක්ස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි මුහුදු වෙරළකි. එය බ්‍රයිටන් සහ හෝව් නගරයේ සං constitu ටක කොටසකි. බ්‍රයිටන් පිහිටා ඇත්තේ එංගලන්තයේ දකුණු වෙරළ තීරයේ වන අතර එය ලන්ඩනයට සැතපුම් 47 ක් (කි.මී. 76) දකුණින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක