හඳුන්වාදීම

බ්‍රෙමන් යනු ජර්මානු ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ නිදහස් හන්සියාටික් නගරයේ බ්‍රෙමන්හි අගනුවරයි (කෙටියෙන් “බ්‍රෙමන්” ලෙසද හැඳින්වේ), බ්‍රෙමන් සහ බ්‍රෙමර්හේවන් නගර වලින් සමන්විත නගර දෙකක රාජ්‍යයකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක