හඳුන්වාදීම

බ්‍රැට්ල්බොරෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ වර්මොන්ට් හි වින්ඩ්හැම් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. කනෙක්ටිකට් ගඟ වන වර්මොන්ට් හි නැගෙනහිර මායිම වන නිව් හැම්ප්ෂයර් හි වඩාත් ජනාකීර්ණ මහ නගර සභාව වන බ්‍රැට්ල්බොරෝ මැසචුසෙට්ස් ප්‍රාන්ත රේඛාවට සැතපුම් 10 ක් (කි.මී. 16) උතුරින් පිහිටා ඇත්තේ වර්මොන්ට් හි බටහිර ගඟ හා කනෙක්ටිකට් යන ස්ථානයන්හි ය. 2010 දී බ්‍රැට්ල්බොරෝගේ ජනගහනය 12,046 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි