හඳුන්වාදීම

බ්‍රැටිස්ලාවාව ස්ලොවැකියාවේ අගනුවරයි. 430,000 ක ජනගහනයක් සහිත එය යුරෝපයේ කුඩා අගනගරවලින් එකක් වන නමුත් තවමත් රටේ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්ලෝවැක්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක