හඳුන්වාදීම

බ්‍රසොව් යනු රුමේනියාවේ නගරයක් වන අතර බ්‍රසොව් ප්‍රාන්තයේ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයයි.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක