හඳුන්වාදීම

බ්‍රසීලියා යනු බ්‍රසීලයේ ෆෙඩරල් අගනුවර වන අතර ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ ආසනයයි. නගරය පිහිටා තිබෙන්නේ රටේ මධ්‍ය-බටහිර කලාපයේ බ්‍රසීලියානු කඳුකරයේ ය. එය නව ජාතික අගනුවර ලෙස සේවය කිරීම සඳහා 21 අප්‍රේල් 1960 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. බ්‍රසීලියාව බ්‍රසීලයේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය ලෙස ගණන් බලා ඇත.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක