හඳුන්වාදීම

බ්‍රැන්ඩන් යනු කැනඩාවේ මැනිටෝබා පළාතේ දෙවන විශාලතම නගරයයි. එය පළාතේ නිරිතදිග කෙළවරේ ඇසිනිබෝයින් ගං ඉවුරේ, පළාත් අගනුවර වන විනිපෙග් සිට කි.මී. 214 (සැතපුම් 133) ක් බටහිරින් සහ සස්කැච්වන් මායිමට කි.මී. 120 (සැතපුම් 75) නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක