හඳුන්වාදීම

බ්‍රේනර්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිනසෝටා හි ක්‍රෝ වින්ග් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 13,592 සංගණනයට අනුව එහි ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි