හඳුන්වාදීම

බ්‍රගා යනු and තිහාසික හා සංස්කෘතික මින්හෝ පළාතේ බ්‍රාගා හි වයඹදිග පෘතුගීසි දිස්ත්‍රික්කයේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. පෘතුගාලයේ හත්වන විශාලතම මහ නගර සභාව නියෝජනය කරමින් නගරයේ වැසියන් 192,494 ක් (2011 දී) සිටිති.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක